Dongeng Bahasa Jawa Kancil Karo Macan

Dongeng Bahasa Jawa - Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan mendongeng untuk anak banyak ditinggalkan orang tua. Padahal membaca cerita dongeng anak sebelum tidur seperti yang akan kami bahas di sini memiliki banyak manfaat.Di antaranya, kegiatan ini bisa mendekatkan hubungan antara orang tua dan buah hati. Anak jadi merasa diperhatikan dan memiliki waktu khusus yang dicurahkan untuknya.
Dari segi kognitif, kosa kata dan kemampuan berimajinasi anak akan meningkat. Anda pun bisa melatih daya ingat anak dengan menanyakan inti dari kisah yang Anda bacakan sebelumnya.Lewat buku cerita dongeng anak sebelum tidur bergambar, Anda juga dapat mengenalkan konsep warna dan bentuk. Yang tak kalah penting, Anda pun bisa menanamkan pesan moral yang penting untuk dimilikinya kelak.

Blog ini berisi Cerita Dengan Bahasa Jawa | Cerita Rakyat Nusantara Bahasa Jawa | Kumpulan Dongeng Anak Anak Bahasa Jawa| Dongeng Sebelum Tidur | Cerita Anak Anak Bergambar | Cerita Legenda Dongeng Fabel Binatang | Cerita Dongeng Pendek Bahasa Jawa | Kumpulan Cerita Rakyat Pendek Dongeng Rakyat Cerita Dongeng Anak | Dongeng Bahasa Jawa | Cerita Rakyat Bahasa Jawa | Cerita Legenda Bahasa Jawa | Pawarta Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa

Kalau bingung memilih kisah yang ingin dibacakan, di sini sudah kami sediakan Banyak cerita dongeng anak sebelum tidur yang menarik dan edukatif. Ada dongeng anak dari berbagai penjuru dunia, ada juga yang berasal dari dalam negeri. Selengkapnya bisa langsung Anda simak di bawah ini.
BERIKUT CERITANYA

 Sawijinig dina kancil lagi ngenam pikir ing pucuk gumuk. Dumadakan ana wedhus kang nyedhaki kanthi ambekan ngos-ngosan.

    “Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?” pitakone kancil.

    wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen cempene arep dipangan dening macan.

    “mulane tulungana aku, cil. Kae anak-anakku nnti kuru-kuru awake amarga keweden dimangsa macan,” wedhus menehi wangsulan.

    ngene wiwit saiki anakmu gawanen mrene. Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi.  aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus.

    kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus. Tekan kono kethek karo macan goleki anak-anake wedhus. sue ora ketemu , macan nesu. kethek dikonkon nggoleki cempe.

    kethek keweden amarga yen ora bisa nemokake anak-anake wedhus, dheweke bakl dimangsa dining macan.

    kanthi usahane kethek, anak-anake wedhus bisa ditemokake ana ing panggonanae kancil. Macan lan kethek banjur marani papane kancil. Nalika kuwi kancil lagi mlelungan. Sing ana mung wedhus lan anak-anake.

    “He, kethek elek, tuwek, kenapa kowe dhemen ketentremne liyan? Yen kowe ora kena dielikake tansah nggodo aja takan doso kowe!” panantange wedhus.

    “karepmu?” Pitakone kethek.

    “mangertiya menawa aku manggon ing papan keke sejatine golrk pengayoman.”

    “sapa pangayomanmu?” Pitakone kethek semu kancil.

    “ora usah kakean takon! Yen durung percaya, kowe menyanga kedhung kana. ungaken ng dhasare kedhung rak ana endhas macan kang mentas dakbuang minangka tadhane pengayomku. wedhus njlentrehake karo medeni.

    macan mlayu ing pinggir kedhung. sawise ndhelok tenan, dhewekw kaget. Mlayu klepat ninggalake papan kono. Playune macan nganti nabrak-nabrak.

    “Lo, kok mlayu ana apa?” pitakone kethek.

    macan menehi katerangan yen apa kang dikandhakne wedhus bener. Ing kedhung ana endhas macan. Krungukojahe macan, kethek ngguyu. kethek njelasake yen kuwi ayang-ayange endhas macan. macan dionek-onekake kethek.

    macan rumangsa disepelekake wedhus. Dheweke ngincim kepengen mangan cempe. Wetenge wis krasa ngelih. Sabanjure Macan lan kethek bali nggoleki anak wedhus. Ing tengah dalan kewan loro kuwi kepethuk kancil. Kancil cangkeme abang mbranang kaya bubar mangan daging mentah kang keh getihe. Macan kaghet banjur mlayu sarosane lan sabantere.

    kabeh mau sejatine akal-akale kancil. Sadurunge nggethak macan, kancil mangan pupus godhong jati. Mula cangkeme dadi abnang.